Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ VE KAPSAM
  1. YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
 2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI
  1. ÖNE ÇIKAN İLKELER
  2. SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ
  3. RÜŞVET
  4. DEVLET ve KAMU MEMURLARINA ONAYSIZ DEĞER DEVİRLERİ YASAĞI
 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  1. ÇALIŞANLAR
  2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAŞKANI
  3. YOLSUZLUKLA MÜCADELE SORUMLUSU
  4. RAPORLAMA VE BİLGİ PAYLAŞIMI
 4. YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROGRAMI
 5. YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI
  1. ARACILAR
  2. HEDİYELER VE AĞIRLAMALAR
  3. İŞ TEKLİFLERİ
  4. VEKALETEN İŞ GÖRENLER, TEDARİKÇİLER VE YÜKLENİCİLER
  5. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR, BAĞLI ACENTELER VE BİRLİKTE İŞ YAPANLAR
  6. SİYASİ BAĞIŞLAR
  7. YARDIM AMAÇLI KATKILAR VE SPONSORLUKLAR
 6. GÖZDEN GEÇİRİLME

niteliğindedir.

Bir yolsuzluk suçu, yalnızca suçu işleyenlerin ceza alması sonucuyla değil, bu suçun oluştuğu sırada denetim görevlerini ihlal etmiş olmaları durumunda, bağlı bulundukları Yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin, yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir.

Yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Bu bağlamda, işbu politikanın amacı;

 • İberyarns Tekstil'ın, bütünlüğünü ve itibarını korumak amacıyla potansiyel "Yolsuzluk Eylemleri"ni (aşağıda tanımlanmıştır) belirlemeye ve önlemeye ilişkin ilke ve kuralları tanımlamak,
 • Yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarımıza genel bilgi sağlamaktır.

İşbu politika bakımından yolsuzluk eylemleri, aşağıdaki hususlarla sınırlı olmaksızın "iş faaliyetleri esnasında menfaat elde etmek veya sürdürmek için para, hediye, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaat vermek, teklif etmek, vaat etmek, almak, kabul etmek, talep veya rica etmek" anlamındadır.

 • Yolsuzluk eyleminin, alıcısının yerli veya yabancı bir şahıs olup olmadığı, devlet memuru veya kamu görevlisi veya özel şahıs olup olmadığı,
 • Yolsuzluk eyleminin yapıldığı yer,
 • Yolsuzluk eyleminin, sonucunda bir işlev veya faaliyetin menfaate yol açıp açmadığıdır. Şüpheye yer vermemek bakımından belirtilmelidir ki, yolsuzluk eylemi rüşveti de içerir.

Bu Politika; İberyarns Tekstil'ın, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin tüm çalışanları ve yöneticileri için geçerlidir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri işbu politikanın ayrılmaz parçasıdır.

1- YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

  Kurumumuzun saygınlığını korumak için, yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğundadır.

  Herhangi bir çalışanımızın, işbu politikada yer alan kuralları ihlal etmesi durumunda "Yolsuzlukla Mücadele" ile ilgili iletişim kanallarına bilgilendirme yapılır.

  Fark edildiği halde yolsuzluk eylemlerine aykırı durumların raporlanmaması ya da görmezden gelinmesi de yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

  Tüm çalışanlarımız yolsuzlukla mücadele bildirim hattı ve mail adresimize, yolsuzlukla mücadele politikasıyla ilgili soruları ve işbu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmelidir.

  2- YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI

  Yöneticilerimizden ve tüm çalışanlarımızdan işlerini yürütürken, işbu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler.

  İşbu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

  Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir.

  Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai yükümlülüğe maruz kalınabilir.

  2-1. ÖNE ÇIKAN İLKELER

  2-2. SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ

  İberyarns Tekstil'ın, yolsuzluk eylemleri'ne karşı toleransı sıfırdır. İberyarns Tekstil çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin, İberyarns Tekstil ile olan işlemlerinde herhangi bir yolsuzluk eylemine tolerans gösterilmez.

  İberyarns Tekstil, yolsuzluk eylemleri riskini önlemek ve yolsuzluk eyleminin asla kabul görmeyeceği bir kültür yaratmak için yolsuzlukla mücadele programı uygular.

  2-3. RÜŞVET

  Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat teklif edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayrinakdi şekilde ödeme yapılması, değerli hediye verilmesi,

  çalışana kişisel çıkar sağlayacak bir avantaj sağlamasının teklif edilmesi vb. gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilir.

  Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde rüşvet olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir ödeme yapamaz ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez.

  Tüm çalışanlarımız rüşvete ilişkin kurallara, kurumun yayınladığı Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği uyarınca davranmakla yükümlüdür.

  2-4. DEVLET ve KAMU MEMURLARINA ONAYSIZ DEĞER DEVİRLERİ YASAĞI

  Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez.

  3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  3-1. ÇALIŞANLAR

  Her çalışanımız görevlerini yerine getirirken, işbu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymalıdır. Çalışanlarımız, yolsuzluk eylemi teklif edilmiş, verilmiş veya alınmış olsun ya da olmasın, haberdar oldukları fiili veya teşebbüs edilen yolsuzluk eylemlerini işbu politikada yer alan iletişim kanallarına bildirmekle sorumludurlar.

  3-2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE BAŞKANI

  Yönetim Kurulu tarafından atanan İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yolsuzlukla Mücadele Başkanı olarak aşağıdakilerden sorumludur:

  • Etkin bir yolsuzlukla mücadele programını geliştirir, tanımlar, yayınlar ve denetler,
  • Yolsuzlukla mücadele standartlarını belirleyen uyum kurallarını geliştirir ve yayınlar,
  • Yolsuzlukla mücadele konuları hakkında görüş verir,
  • Bildirilen önemli yolsuzluk eylemlerinin araştırılması ve yolsuzlukla mücadele programının koordinasyonu ve denetlenmesi görevini yürütür.
  3-3. YOLSUZLUKLA MÜCADELE SORUMLUSU

  Yönetim Kurulu tarafından atanan İnsan Kaynakları Sorumlusu, Yolsuzlukla Mücadele Sorumlusu olarak aşağıdakilerden sorumludur:

   • Etkin bir yolsuzlukla mücadele programını geliştirir, tanımlar, uygular ve denetler,
   • Grup kurallarının benimsenmesi, ilgili tüm yasal ve düzenleyici gereklere göre gerektiği şekilde ilaveler yapılmasını ve grup kurallarının doğru uygulanmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilmesini sağlar,
   • Yolsuzlukla mücadele programı hakkında görüş verir,
   • Çalışanlara, yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin durum değerlendirmesi yapılmasında yardımcı olur,
   • Bildirilen her türlü yolsuzluk eylemini araştırır.

  Bu amaçla yolsuzlukla mücadele sorumlusu, şüpheli veya fiili yolsuzluk eylemi durumlarında, konunun araştırılması, her türlü dokümanın istenmesi, incelenmesi ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna taşıma yetkisine sahiptir.

  Yolsuzlukla mücadele sorumlusu, yürürlükteki veri koruma ve gizlilik kuralları ile ilgili şüpheyi Risk Yönetim ve Denetim Müdürlüğü'ne fiili veya teşebbüs edilen yolsuzluk eylemi hallerinde ise, yolsuzlukla mücadele başkanına rapor eder.

  3-4. RAPORLAMA VE BİLGİ PAYLAŞIMI

  İşbu politikada, yolsuzlukla mücadele kapsamında yer alan konular ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimler, periyodik olarak raporlanır.

  4- YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROGRAMI

  Bir yolsuzlukla mücadele programının, yasal gereksinimlere ilaveten en azından aşağıdaki temel unsurları içermesi gerekmektedir.

  • Yürütülen işin, hangi kısımlarının yolsuzluk işlemlerine karşı en hassas olduğuna ilişkin kapsamlı bir tablo sağlayan, periyodik olarak güncellenen bir risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirme sonuçları, Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir,
  • Çalışanlara, yolsuzlukla mücadele programıyla yasal gerekler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programları yapılır,
  • Çalışanların bildirimlerinin iletilebileceği, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır,
  • Yönetim Kuruluna, yolsuzlukla mücadele programının etkinliği hakkında rapor verilir,
  • Tüm işlemlerin resmi defterlere ve kayıtlara doğru olarak kaydedilme zorunluluğu hakkında ve herhangi bir amaçla açıklanmayan veya kaydedilmeyen hesaplar, fonlar, varlıklar olmaması ve bu tarz işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi içerir.

  5- YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

  5-1. ARACILAR

    Aracı kullanılması, yolsuzluk eylemlerine neden olabilecek yüksek risklerden birini teşkil edebilir. Bu risk ancak bir aracının, yüksek riskli ülkede faaliyet göstermesi halinde olabilir.

    Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi, İberyarns Tekstil tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kullanılması işbu politikaya ve bu konudaki diğer prosedürlere uyumlu olmalıdır.

    İberyarns Tekstil'ın, itibarını zedelemeyeceğine dair ve aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için, yeterli ve itinalı inceleme yapılmamış olan hiçbir aracı tutulmamalıdır.

    5-2. HEDİYELER VE AĞIRLAMALAR

    Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için sembolik değeri (100 dolara tekabül eden) aşan bir eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. menfaat talep, temin ve kabul edemez. Kurumumuzun tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır.

    Tüm çalışanlarımız hediye ve ağırlamalara ilişkin kurallara, kurumun yayınladığı Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği uyarınca davranmakla yükümlüdür.

    5-3. İŞ TEKLİFLERİ

    Bir iş teklifinin (geçici veya sürekli) herhangi bir surette yolsuzluk eylemi olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için, bu tekliflerin "normal rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında" müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (ya da Devlet Memurları ile yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) yapılmaması gerekir.

    5-4. VEKALETEN İŞ GÖRENLER, TEDARİKÇİLER VE YÜKLENİCİLER

    İberyarns Tekstil, vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller, tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve/veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmamalı, şayet söz konusu türde duyumun alındığı tarih itibariyle kurulmuş bir ilişki varsa, söz konusu ilişkiyi derhal sonlandırmalıdır.

    İberyarns Tekstil ile ilişki kurarak onun adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymaya mutabık olmaları gerekmektedir.

    5-5. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR, BAĞLI ACENTELER VE BİRLİKTE İŞ YAPANLAR

    İberyarns Tekstil, bağlı acenteler, birlikte iş yapanlar veya üçüncü taraflarla olan çalışmalarında, kendilerine işbu politikanın ilgili kısımlarının birer suretini verilmeli ve yolsuzlukla mücadele politikamıza uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirilmelidir.

    Bağlı acenteler, birlikte iş yapanlar veya üçüncü tarafların eylemleri, İberyarns Tekstil tarafından işlenmiş olarak değerlendirilir.

    Etik ve Yolsuzluk İhbar Hattı: ibrahim@happyyarn.com

    5-6. SİYASİ BAĞIŞLAR

    İberyarns Tekstil, siyasi amaçlı bağışlar yapılamaz.

    5-7. YARDIM AMAÇLI KATKILAR VE SPONSORLUKLAR

    Talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların ancak yasal olmaları, İberyarns Tekstil tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmaları gerekmektedir.

    Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Bu durum, alıcıların 

    seçimi için şeffaf kriterler belirlenmesinde ve yapılmış olan büyük bağışların, halka açık bir şekilde listelenmeleri yoluyla sağlanır.

    5-8. GÖZDEN GEÇİRİLME

    İşbu politika, değişen koşullara göre belli aralıklarla gözden geçirilir ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne intranet üzerinden ulaşılabilir.

    6. YÜRÜRLÜLÜK

    Bu doküman yayınladığı 02.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.